>>Határozatok>A választmány 2003. november 19-i ülésének jegyzőkönyve
>Nyitólap

JEGYZŐKÖNYV
az OMBKE választmányának 2003. november 19-i üléséről

A választmányi ülés helye: Dunaújvárosban, a DUNAFERR Lemezalakító Kft tanácstermében
Időpontja: 2003. november 19. 10:00
Szavazati joggal rendelkezők száma 34 , ebből jelen van 25 fő
Tanácskozási joggal résztvevők száma: 18 fő.
A választmányi ülést Dr. Tolnay Lajos elnök vezette.

Dr. Tolnay Lajos elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja a határozatképességet.
Szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a választmány egyhangú szavazással elfogad ( a napirendet a meghívó tartalmazza).

1. napirendi pont: A DUNAFERR Rt. magánosítási koncepciója.

Dr. Tolnay Lajos: Célul tűztük ki, hogy az üléseinken egy-egy szakmai kérdést napirendre tűzünk. Most a hazai kohászat legaktuálisabb kérdéséről hallunk ismertetést. Az ülésre a választmányi ülések állandó meghívottjain kívül meghívtuk a vaskohászat szakembereit, a Vaskohászati Szakosztály vezetőit is. Köszönet Honig Péter elnök-vezérigazgatónak a vendéglátásért és azért, hogy általa első kézből ismerhetjük meg a vaskohászat problémáit, feladatait.

Hónig Péter előadásában részletesen beszámolt a DUNAFERR Rt. helyzetéről, a továbblépés lehetőségeiről és a privatizációs pályázatról.
Ismertette, hogy az ÁPV Rt. kiírta a DUNAFERR Rt-re a privatizációs pályázatát. December 8-a után bontják a pályázatokat. Négy szakmai befektetőről tudnak. Az ajánlott vételárnak csak öt százalékos súlya van a pályázatok elbírálásánál. A vevőnek15 milliárd forintos tőkeemelést kell vállalnia, továbbá a feladata a környezetvédelmi kérdések megoldása is. A részvénytársaság dolgozóinak a létszámát az új tulajdonos egy ideig nem csökkentheti. Véleménye szerint a DUNSFERR Rt.-nek meg lehet találni azt a profilt, mely a térségben gazdaságos működést eredményezhet. Problémát lát viszont abban, hogy a most is túlméretezett dolgozói létszám elhelyezésére szolgáló kistérségi programoknak, illetve a gyakran ígért infrastruktúrális beruházásoknak még mindig nem látszanak a jelei.

Tóth László: Emlékeztetett arra, hogy a DUNAFERRR sorsát minden időben erősen meghatározza a politika. Az Ő idejében pl. nem kellett privatizálni. Mindig kérdés volt, hogy a cég szociális hálóként, vagy profittermelőként működjék? A DUNAFERR-ben a pénz mindig benne volt és pénzt is termelt. Nem véletlen, hogy a bankok mindig támogatták a 68 milliárdos adósság állomány ellenére. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az első körben nem jön létre a privatizáció ( és azt gondolja, hogy nem jön létre), akkor a második körben már más feltételek lesznek. A DUNAFERR javuló gazdasági eredményeit az elmúlt időben megemelkedő áraknak köszönheti. Nem látja a kistérségi fejlesztéseket, amit a kormány ígért. A privatizáció után a létszám kérdése súlyponti kérdés lesz.

Dr. Pataky Attila: mennyire leinformálhatóak a jelentkező cégek?

Dr. Gagyi Pálffy András: azzal, hogy nem pénzügyi, hanem szakmai befektetőket keresnek, mennyire biztosított, hogy az új tulajdonos nem fejleszteni akar, hanem piacot venni? Biztosítható-e egy szakmai befektetőtől, hogy az új tulajdonos az egyébként indokolt létszámcsökkentést ne valósítsa meg?

Hónig Péter: Nagy eredménynek tudja be, hogy a privatizálásnál a vételár kérdése nem döntő. A cégeket az APV Rt. a maga módszereivel informálta le. A garanciákat, így a fejlesztésre és a létszám megtartására vonatkozóakat is az ÁPV Rt. a szerződésekben igyekszik biztosítani. A privatizáció eredménye nagymértékben függ a hitelező bankoktól is, mivel az ő egyetértésüket is meg kell szerezni. Dr. Tolnay Lajos megköszöni Hónig Péternek az előadást és átadja az OMBKE emlékplakett kitüntetést a DUNAFERR Rt.-nek és személy szerint Hónig Péternek, aki akadályoztatása miatt nem tudott részt venni az egyesület pécsi küldöttgyűlésén.

2.napirendi pont: A Bányászati és Kohászati Lapok egységes arculatának kialakításával kapcsolatos szervezési kérdések ( 92. küldöttgyűlés határozatának végrehajtása).
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár

Az írásban előre megküldött előterjesztéshez a főtitkár akadályozatása miatt dr. Gagyi Pálffy András tett szóbeli kiegészítéseket. A közreadott írásos előterjesztést a főtitkár a főszerkesztőkkel még egyszer meg kívánja vitatni. Vannak azonban halaszthatatlan és már most eldönthető ügyek. Ezekről már most kell határozatot hozni, hogy a 2004 évi lapkiadás ennek megfelelően történjen. A jövőben költségtakarékossági és ésszerűségi okokból kell számolni a három lap közös számaival is. Erre egy minta a most elkészült és közreadott közgyűlési szám.
Azért, hogy a közös számok illeszkedjenek az egyes számok sorozataiba a küldöttgyűlés határozata alapján döntenünk kell az egységes lapméretről és arról, hogy egységes szempontok alapján kell árajánlatot kérni a nyomdáktól, az eddigi nyomdáktól és általunk kiválasztott új nyomdáktól egyaránt.

Dr. Verő Balázs: A BKL Kohászat megjelentetéséhez 2003-ban a DUNAFERR Rt. 1,65 millió forinttal járult hozzá. A lap megjelentetésének fontos forrása az egyéni tagdíjak 40%-a. A Vaskohászati a Fémkohászati és az Öntő Szakosztályok egyéni tagdíja 5 millió Ft. A BKL Kohászat ez évi négy száma ennél jóval kevesebbe került. A BKL Kohászat szerkesztőbizottsága a lap érdekében lemondott a 2003 évi tiszteletdíjáról. Kifogásolja a lapmegjelenés rendszertelenségét, kevesli az éves lapszámot. Felveti, hogy szükséges-e a közös számoknál a bemutatott jó papírminőség. Az előterjesztésben szerepel fóliázott kivitelű lap is. Ez drágább. Feleslegesnek tartja a szerkesztőségek feletti ember/ek megbízását, nem ért egyet egy fő-fő szerkesztő kijelölésével. Támogatja a költségtakarékosságot, a közös számok kiadását, melyet rotációs rendszerben kellene megjelentetni. A költségcsökkentés más módozatait kellene keresni, nem elsősorban a nyomdai költségeknél.

Dr. Takács István: A BKL folyamatos megjelentetése az egyesület legfontosabb feladata kell hogy legyen. Úgy gondolja, hogy nem kellene centralizálni a lapkiadást. Célszerű lenne, ha folyamatosan évi 12 lapszám jelenne meg, de az anyagi gondok miatt elfogadható a 8 szám. Nem ért egyet azzal, hogy az egyesület vezetése központosan akar bele szólni a lapszerkesztésbe, illetve, hogy a választmány hagyja jóvá a főszerkesztők megbízását. A közös számokat a szerkesztők rotációs alapon szerkesszék.

Dr. Tóth István: A lapok ügyében évek óta folyik a vita és a döntések halogatása. Most már a huszonnegyedik órában vagyunk. Ezért nem véletlenül hozott határozatot a legutóbbi közgyűlés ebben a kérdésben is. Egyetért a lapok egységesítésével. A pécsi közgyűlésen elfogadott alapszabály módosítás azt tartalmazza, hogy a főszerkesztők megbízatása a szakosztályi és az egyesületi küldöttgyűlések helyett a szakosztály vezetőségek javaslatai alapján a választmány hatáskörébe került. Ne fogadjon el a választmány olyan javaslatot, mely alapszabály módosítást vonna maga után. Ha nem lépünk az egységes lapkiadás ügyében, az élet hamarosan rákényszerít erre.

Dr. Tardy Pál: A lapkiadás kérdése egy évtizede kényes pont, azóta foglakozunk ezzel. A közgyűlés szerint a lappkiadásnak prioritást kell adni. Kimutatást kell készíteni, hogy a befolyt tagdíjak 40%-át milyen módon fordították a lap megjelenésére és a kiadások mellett milyen bevételek (egyesületi pénzek, támogatások) álnak rendelkezésre. Csak a közös lapszámok kiadásánál kell közös főszerkesztő, illetve egyesületi képviselő.

Csaszlava Jenő: Közös főszerkesztőt nem tart szükségesnek. Ebben dr.Tardy Pál véleményét erősíti. Szükség van arra, hogy keressük a lapkiadás olcsóbbá tételét. Támogatja a közös számok megjelenését.

Dr. Gagyi Pálffy András: A BKL Kohászat megjelentetéséhez a DUNAFERR Rt. 2003-ban ÁFA nélkül számolva másfél millió forinttal járult hozzá. A Vaskohászati Szakosztály bevételei azonban erősen csökkentek: elmaradt a MVAE által a korábbi években rendszeresen adott hárommillió forintos laptámogatás, elmaradt a DUNAFERR Rt. 700 ezer forintos jogi tagdíja, és elmaradt a szokásos vaskohászati konferencia, mely évente 800 ezer forint támogatást jelentett az egyesületnek. Vaskohászati vállalkozások szüntették meg pártoló tagságukat. Az egyéni tagdíjak lapokra fordítandó 40%-a a kohászati szakosztályok esetében csak 1,7 millió Ft-ot tesznek ki. Összességében tehát a Kohászati Lapokra az előző évhez képest legalább hárommillió forinttal kevesebb jutott. Így a közös számokat is beleértve 2003-ban csak öt szám jelenhet meg. A Bányászati Szakosztálynál is hiányzik az MVM Rt. egy millió forintos támogatása. A BKL Bányászatnak hat száma, a BKL Kőolaj-Földgáznak hét száma jelenik meg. Ezen túlmenően megjelenik a 2002-ből áthúzódó jubileumi közös szám. A közös számnak csak azon példányai lettek jobb minőségű papírra nyomtatva, melyek a Kőolaj-Földgáz Szakosztály részére készültek. Mindaddig, míg a Kőolaj- és Földgáz lap fóliázott kivitelének, vagy esetleges jobb papírminőségének költségeit a szponzor fedezi, azt úgy kell megjelentetnünk. A dr.Tardy Pál úr által kért kimutatások az egyesület bevételeiről és a kiadásokról teljes részletességgel rendelkezésre állnak a pénzügyi gazdálkodás éves jelentéseiben és az évközi tájékoztató jelentésekben. A lapok azonban nem önálló gazdálkodó egységek, így azokról nem lehet külön-külön mérlegszerű kimutatásokat készíteni.

Dr. Tolnay Lajos: A lapok kérdését évek óta vizsgáljuk. A küldöttgyűlés döntött, hogy lépnünk kell. Nem lehet fellazítani az eddig meghozott közgyűlési és választmányi elhatározásokat!

A költségvetés az ismert okok miatt szigorodik. Ehhez kell igazodni. A szponzori támogatástól, jogi tagdíjak kesésétől függetlenül is csökkenteni kell a lapok megjelentetési költségeit. Nem akarunk a szerkesztőségek belső életébe beleszólni, de a kiadói jogokat az OMBKE nem adja ki a kezéből.

A főtitkár Úr a decemberi választmányi ülésig még egyszer egyeztet a főszerkesztőkkel és akkor döntünk. Két kérdésben most kell határoznunk:
a.) Az egyesület lapjainak megjelenési arculatának egységesítése érdekékben 2004. január 1 után mindhárom lap formátuma azonosan A/4.
b.) A nyomdai munkákra egységes árajánlat kiírása után kell 2004-re szerződést kötni. Az egységes kiírás tartalmára a főszerkesztők 2003 december 1-ig tegyenek javaslatot.

A választmány 2 tartózkodással megszavazta ezt a javaslatot (V 10/2003 sz. határozat).

3. napirendi pont: A felnőttoktatás szervezésnek helyzete (92. küldöttgyűlés határozatának végrehajtása).
Előterjesztő : Dr. Lengyel Károly főtitkárhelyettes

Dr. Dúl Jenő : Ismerteti az egyetemi lehetőségeket. Krízis helyzet van az oktatás különböző szintjein. Az egyetem 2003 szeptemberétől hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkezik. magát. Ezt tehát fel tudják vállalni és ezzel éljen az egyesület. Ne vetélkedjünk! Ki kell használni a tanfolyami jellegű képzés lehetőségeit. Továbbképző központokon keresztül.

Dr. Solymár Károly: Fel kellene vállalni a mérnöktovábbképzést. Külföldi egyesületeknél ez az alapszabályokban is benne van

Dr. Pataky Attila: Nehéz helyzetben volt a főtitkárhelyettes, amikor az előterjesztést készítette. Jelenleg az a helyzet és a lehetőségek, ami az írásos anyagban benne van. A feladat az alap és középfokú szakmai képzés témája volt. Ezt a helyzetet megoldhatatlannak tartja. Hiányzik a speciális képzés. Nincs kiépítve a rendszer. Az OMBKE felkínálhatja a lehetőségeit az arra eddig is alkalmasnak tartott intézményeknek.

Ősz Árpád: A Kőolaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály nem kíván részt venni a továbbképzési témákban. Azt a MOL Rt. meg tudja oldani, ha erre van igénye. Eddig a MOL Rt. is felszámolt már két alap- ill. középszintű képzést nyújtó intézetet. Az OMBKE-nek nincs más lehetősége, mint felajánlani szakembereit. A Miskolci Egyetem nemzetközi akkreditációval is rendelkezik. Új akkreditációra nem látnak kilátást.

Katkó Károly: A szakképzés területén az államra nem számíthatunk. Az egyesület egyéni tagokból áll, a szakemberekre viszont a cégeknek van szükségük. Ezért az oktatást a szakmai szövetségeknek kellene intézniük. Az egyesület a tematika kidolgozásában vegyen részt.

Dr. Gagyi Pálffy András: A szakoktatást sok más mérnök egyesület felvállalta és ez számukra anyagi hasznot is jelentett. Az OMBKE-nek lehetősége van a MTESZ akkreditációját kihasználva is részt venni az oktatásban. Az oktatás révén bővíthetjük a pártoló vállalati támogatás lehetőségét az 1%-os szakképzési hozzájárulásokból való részesedés révén és az egyéni tagok egy részének is bevételi forrást jelenthetne az oktatási anyagok írása, illetve az oktatásban való részvétel. Nem lenne helyes ezt a témát levenni a napirendről.

Dr. Tardy Pál: A szakképzési hozzájárulás 1%-át kellene igénybe venni. A szakképzés kérdése a vaskohászatban is problémát okoz ezért ezzel a MVAE is foglakozik. Valóban sok egyesület ellát oktatási feladatokat is, tanfolyamokat indítanak. Az acélipari szakmát például Dunaújvárosba lehetne koncentrálni. A feladat azonban bonyolultnak látszik. Előbb fel kellene mérni az igényeket. Ez a téma lehetőséget nyújtana az oktatásban résztvevő jó szakemberek megfizetésére.

Hermann György: Valamikor üzemi szinten volt továbbképzés. 1935-ben a tulajdonos vezette be a vájárképzést Várpalotán. Most a külfejtéseknél nincs képzés. Most is a tulajdonosokra van bízva a képzés, de nem csinálják. A bányahatóság kötelezhetné a vállalkozókat a képzésekre. Problémát jelent, hogy szakértői szinten a szakmáink határterültekre esnek.

Dr. Sándor József: A MÖSZ együttműködési szerződést kötött az Öntészeti Szakosztállyal, melynek keretében a továbbképzés kérdéseit is vizsgálják. Az idő nem érett meg arra, hogy 10-15 főt kivegyenek a termelésből továbbképzés miatt. A MÖSZ vállalatainál sem túl nagy az érdeklődés, ha nem írják elő a képzést. Idő kell arra, hogy megérjen a téma, ezért javasolja pihentetni.

Hajnal János: Aggasztó a gond a szakemberellátás területén. Fogy a szakember. Inotán és Ajkán 2x200 órás tanfolyamot kellett szervezni a szakmunkások és technikusok képzésére.

Dr Lengyel Károly: Az oktatásra van igény, de meg kell határozni azokat a területeket, ahol érdemes közreműködni. Az elhangzott észrevételek meghallgatása után az a véleménye, hogy az írásban előterjesztett munkaprogramot kellene jóváhagyni, mert az a felvetett kérdéseket is tisztázná.

Dr. Tolnay Lajos: Az oktatás kérdésével foglakoznunk kell, ha egyesületünk szereplője akar lenni az ipar mai életének. Ez legalább olyan fontos kérdés, mint a lapok kiadása. Fontosabb, mint a lapokban megjelenő szakmai cikkek. A kormányzat az iparra hagyta a szakoktatás ügyét, ezért azzal nekünk foglalkoznunk kell. Megköszöni dr. Lengyel Károlynak az alapos előkészítő munkát és javasolja azt folytatni. Nem szabad ezt a témát pihentetni. Egyetért dr. Tardy Pál javaslatával, hogy igénybe kellene venni az 1%-os szakképzési hozzájárulást. Döntési helyzetben akkor leszünk, ha akkreditáltatni akarjuk magunkat. El kell határoznunk, hogy beállunk a pénzkeresők sorába, vagy csak siránkozzunk a csökkenő bevételeinken? Nem fogadható el, hogy nagy egyesületként nem tudnánk egy ilyen témát megszervezni. Profilt kell keressünk magunknak: nem az éremkiosztás és a lapszerkesztés a profilunk. Kéri, hogy a szakosztályok segítsék az Oktatási Bizottság munkáját, mert ezen a területen létkérdés az előrelépés.

Az írásban közreadott munkatervet és intézkedési javaslatokat a választmány egy tartózkodással elfogadta.(V. 11/2003 sz. határozat)

4. napirendi pont : A 2004. évi egyesületi kitüntetések keretszámai. Javaslat a kitüntetések rendje ügyrend módosításáról
Előterjesztő: Kovács Loránd, az érembizottság elnöke ( írásban tett előterjesztést)

Dr. Gagyi Pálffy András: Kéri, hogy 2004 január 31-ig adják le a szakosztályok a kitüntetésekre vonatkozó személyi javaslataikat. Figyelemmel a tisztújításra, elnöki keretre ne adjanak javaslatot. Új tiszteleti tag választására elvileg összesen három lehetőség van.

Dr. Tóth István: Az ügyrendmódosítással nem ért egyet, mert meg kell találni a módot, hogy az egyesületi érmeket a választmányi ülésen az elnök adja át.

Dr. Gagyi Pálffy András: Az Érembizottság javaslata csupán arra vonatkozik, hogy vannak akik egészségi okokból, vagy más akadályoztatásuk miatt sem a küldöttgyűlésen sem az azt követő választmányi ülésen nem tudják átvenni a kitüntetésüket. Ebben az esetben meg kell találni azt a lehetőséget, hogy megfelelő ünnepélyes keretek között kerüljön az érem átadásra.

Dr. Tóth István: Ilyen formában egyet ért a javaslattal. A választmány az érembizottság javaslatát egyhangúlag elfogadta ( V. 12/2003 és V. 13/2003 sz. határozatok) 5.napirendi pont : A 2004. évi küldöttgyűlésre és a tisztújításra való felkészülés ütemterve Előterjesztő: Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató

Az írásban tett előterjesztést a választmány egyhangúlag elfogadta (V. 14/2003 sz. határozat)

6. napirendi pont : Az OMBKE pénzügyi helyzete
Előterjesztő: Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató

Kovacsics Árpád: A kiküldött írásos anyag tájékoztató jellegű, döntést nem igényel. Láthatóak az időarányost közelítő teljesítések. A pénzügyi likviditás év végéig biztosított. Két területre kell koncentrálni: az egyéni és a jogi tagdíjakra. A kiküldött írásos tájékoztató anyagot a választmány tudomásul vette, nem vitatta.

7. napirendi pont: Egyebek

Kovacsics Árpád: Kéri, hogy a tisztújításig az írásban kiadott munkaterv alapján a választmány hagyja jóvá a választmányi ülések napirendjét.

Tájékoztatást ad a 2004 május 14-16-án Miskolcon megtartandó Bányász-Kohász-Erdész találkozóról, mely a tisztújító küldöttgyűlésekkel lesz egybekötve. A város és az egyetem maximális támogatását élvezzük. A küldöttgyűlés május 15-én lesz. Tóth János levélben javasolta, hogy születésének 200. évfordulója alkalmával a 2004. év legyen "Szentkirályi Zsigmond év". Erre a Történeti Bizottság dolgozza ki a részleteket és terjessze elő a decemberi ülésre.

Dr. Pataki Attila: Februárban napirendre kell tűzni a 2004 évi rendezvénytervet.

Dr. Tóth István: Kéri, hogy alapszabály módosítási javaslat már ne érkezzen be olyan témában, mely a választásokkal kapcsolatban van. Ne befolyásoljuk a választást. Tájékoztatást ad arról, hogy a MTESZ két éve 400 millió forintos adósságot visz magával, melyet a sorozatos ingatlaneladások (egri, csepeli, szekszárdi technika házak) sem csökkentettek. A MTESZ által igénybevett ingatlanok akár csőd, akár felszámolás miatt a Kincstárra szállnak át. A MTESZ-ben túlzottan nagy az apparátus, a bérköltség és nincs vezetése.

Dr. Tardy Pál: 2005-ben szervezik " A tiszta technológiák az acéliparban" nemzetközi konferenciát Balatonfüreden.

Dr. Károlyi Gyula: A doktoranduszok kapjanak publikálási lehetőséget a BKL lapokban. 2004-ben tartsunk "Kohászati Napokat".

Ősz Árpád: Kéri, hogy a választmányi ülés a délutáni órákban legyen, mert délelőtti órákban nehéz a munkahelyről eljönni egyesületi célból. Bejelenti, hogy a BKL Kőolaj-és Földgáz lapok 1986-2002 közötti időszakra vonatkozó tartalommutatója. Kérdése, hogy mi történjék ezzel?

Dr. Gagyi Pálffy András: A lapok irodalomjegyzékéről minden szakosztály saját hatáskörében dönt. Legcélszerűbb a kutatók és az egyesületi könyvtár számára egy-két példányban ( CD-n) sokszorosítani.

A választmány egyhangúlag jóváhagyta a tisztújításig a választmányi ülések ütemtervét. (V 15/2003 sz. határozat )

Dr. Tolnay Lajos az ülést bezárta és bejelentette a következő választmányi ülés időpontját:
Budapesten, 2003. december 15.-én 14:00 óra

A jegyzőkönyvet összeállította: Dr. Gagyi Pálffy András

<<Vissza a határozatokhoz
>Nyitólap