10.jpg04.jpg11.jpg07.jpg08.jpg09.JPG06.jpg03.jpg01.jpg05.jpg

Tájékoztatás az Egyesület jelen helyzetéről

 

„Tisztelt Tagtársak!

 

Hetedik hete annak, hogy rákényszerültünk a COVID-19 koronavírus járvány veszélyeztető hatásai miatt, hogy lépésről-lépésre távolodjunk egymástól, távolodjunk a közösségi munkától, több közösségi célkitűzésünk teljesítéséről. Sorra maradtak el hagyományos és értékőrző és értékerősítő rendezvényeink, így elmaradt az EMT-OMBKE Konferencia Erdélyben, későbbi időpontra halasztódik a a "Jó szerencsét" köszöntés 126. évfordulós emlékülése, el kellett halasztanunk a Tatabányai Szervezet által oly nagy lelkesedéssel és szeretettel, sok-sok munkaráfordítással szervezett Bányász, Kohász, Erdész Találkozó, az Olaj- és Gázipari Konferencia és Kiállítás, a Bányamérő Továbbképző és Tapasztalatcsere, elmarad a Szigetközi Napok, kényszerűen halasztást szenved az az első félévi munkaprogramban tervezett beszélgetés az egyesületi vezetés és az Egyetem Valéta Bizottságai között. Elmaradtak, s egyelőre el is maradnak a helyi szervezeti szakmai programok, mivel - bár "vidéken" több szempontból könnyítő lépések történtek, de a rendezvény-tilalom továbbra is fennáll mindenütt. Tagtársaink védelme érdekében  az Egyesületen túl még számos szervezetnek helyt adó Október 6. utcai székházunkban életbe léptettük, s még egyelőre kényszerűen fenn is tartjuk az "ügyeleti" típusú működést, amely biztosítja Egyesületünk jogi-gazdasági, szervezeti működésének feltételeit, de tagtársaink és munkatársaink védelme érdekében tartózkodunk kell a személyes tagfogadástól és a helyi szervezésű rendezvényektől.

 

Tapasztalatból érezhetjük: a jelenlegi járványhelyzetben biztos "menetrendet" nem hogy mi, de tán senki nem tud meghatározni. A Kormány vonatkozó, hatályos rendelkezései és az e rendeletekből következő elvárások teljesítése ugyanúgy vonatkozik Egyesületünk vezetőségére, miként minden tagjára. Egyesületünk egyes egyedi adottságai ugyanakkor még fokozottabb felelősséget rónak ránk, hiszen jól ismert, hogy tagságunk jelentős része esik a koronavírus egészséget veszélyeztető hatásaival szemben különleges védelmet igénylő "65+" korcsoportba, jelen esetben a teljes tagság mintegy fele. Miután e korcsoport számarányát meghaladóan aktív, az Egyesület vezetésében, vezető testületeiben, szervezeti munkájában számarányát is meghaladóan reprezentált, ezért még egy ideig bizonyosan számítanunk kell arra, hogy személyes részvétellel választmányi ülést, küldöttgyűlést nem tarthatunk. A Kormánynak a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) rendelete ugyanakkor felhatalmazást adott arra - egyéb szervezetek mellett - az egyesületek, így Egyesületünk részére is, hogy meghatározott szűk körben, így például a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról az egyébként hatáskörrel rendelkező döntéshozó szerv (küldöttgyűlés) helyett, korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése, esetünkben a Választmány határozzon, amely az ülését - a Kormányrendeletben meghatározott szigorú feltételek mellett - a választmányi tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tarthatják meg, illetve a vonatkozó Szabályzat szerint ülés tartása nélküli hozhatnak meghatározott körben döntéseket. Ennek megfelelően a Választmány részére elektronikus úton kerülnek megküldésre a számviteli beszámoló dokumentumai megismerésre és észrevételezésre, majd ugyancsak a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül sor a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló szavazásra. amennyiben a Választmány a beszámolót elfogadja, úgy azt az Egyesület elnöke elektronikus hitelesítő aláírásával ellátja és törvényi kötelezettségünknek eleget téve a Beszámolót és a Mellékletet a Fővárosi Törvényszéknél letétbe helyezzük.

 

A jogszabályi előírások és a természetbeni helyzet folyamatos figyelemmel kísérésével és elemzésével fogjuk az eredetileg 2020. május 22-re, Tatabányára tervezett 110. Küldöttgyűlés új időpontját kitűzni, valamint meghatározni, hogy azt személyes részvétellel, vagy elektronikus hírközlő eszköz kapcsolati útján kerüljön megtartásra.

 

Kedves Tagtársak! Az Önök tagdíjfizetési fegyelmezettségének, a nehéz és bizonytalan helyzet ellenére is Egyesületünk támogatását biztosító Pártoló tagjaink áldozatvállalásának és az Egyesület szigorú költséggazdálkodásának köszönhetően Egyesületünk pénzügyi helyzete kiélezetten ugyan, de stabil, kötelezettségeinknek igen szigorú gazdálkodás mellett eleget tudunk tenni. Amit nem tudunk a minket körülvevő helyzet bizonytalansága miatt az a megalapozott gazdasági-pénzügyi tervezés a 2020. évre vonatkozóan, hiszen nem tudni, mikor milyen rendezvényre kerülhet sor, nehezebben tervezhető a pártoló tagi bevételek volumene és ütemezése, teljesen bizonytalanok a rendezvények helyzete, így azok költsége és bevétele is. Ezért az Egyesület jelenleg a 2019. évre elfogadott költségbázison gazdálkodik, s kezdeményezi, hogy ezt a gyakorlatot erősítse meg a Választmány arra az időtartamra, míg a továbbiakról a Küldöttgyűlésnek lesz már lehetősége dönteni. Ugyancsak az őszben várható Küldöttgyűlés feladata lesz a döntés Alapszabályunk szükséges módosításáról. A módosítás kidolgozásával kapcsolatos feladatait az Alapszabály bizottság bevégezte, a tervezeti anyag a Választmány elé terjeszthető.

 

Közel legjelentősebb szakmai és egyben pénzügyi elköteleződésünk is, Lapjaink megjelentetése. Ahhoz, hogy mindkét felelősségünknek egyidőben eleget tudjunk tenni, arra is készülni kell, hogy mint a BKL Bányászat  -  Kőolaj- és földgáz, mint a BKL Kohászat további egyes lapszámai részben összevont számként, másrészt előzetesen csak digitális formában jelennek meg, részben költségcsökkentési okból, másrészt, hogy a csomagolt nyomdai termék továbbítása jelentette kockázatot csökkentsük. Ez esetben a Lapok nyomtatásáról és postai terjesztésééről utóbb gondoskodunk.

 

Kedves Tagtársak! Az 1892 óta eltelt 128 évben Egyesületünk már sok kihívás elé került és minden esetben jól felelt meg e kihívásoknak, minden válságból, minden különleges helyzetből jól került ki, megerősödve tapasztalattal. Őszintén bízom abban, hogy ebből a járványhelyzet okozta különleges helyzetből is jól és megerősödve kerül ki az Egyesület. Bízom abban, hogy hamarosan ismét zavartalanul és biztonságban élhetjük közösségi életünket, tehetünk az Egyesületért és Szakmáinkért. Addig figyelmet és további fegyelmet kérek minden tagtársamtól, kérem, hogy vigyázzanak egészségükre és őrizzék a hazaszeretetből, szakmaszeretetből és barátságból táplálkozó Selmeci Lángot.

 

Jó szerencsét!

 

Hatala Pál

elnök”